Hatecrime.be: Brusselse campagne tegen homofoob geweld

Met Hatecrime.be lanceren het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de politiezones in Brussel een campagne tegen homofoob geweld. Deze campagne werd in augustus 2010 al aangekondigd.

Waarom deze campagne?

Holebi’s en transgenders weten dikwijls niet hoe zij moeten omgaan met geweld. Ze weten niet welke middelen ze tot hun beschikking hebben om zich te verdedigen ingeval van agressie. Homofoob of transfoob geweld kan een grote impact hebben op hun leven, hun eenzaamheid vergroten en het moeilijker maken om hun geaardheid te aanvaarden. Het is dan ook heel belangrijk dat zij weten tot wie zij zich kunnen richten, met wie zij daarover kunnen praten en hoe zij hun stem kunnen laten horen.

Niemand zou het slachtoffer mogen worden van geweld of agressie! Of het nu gaat om verbaal, fysiek, seksueel of psychologisch geweld. Maar iedereen weet dat de realiteit helaas anders is. Als wij iets willen veranderen aan de situatie moeten we de handen uit de mouwen steken. Jammer genoeg kiezen velen voor berusting en willen of durven ze geen klacht in te dienen. Dat wordt verklaard door een gevoel van schaamte, angst voor represailles, berusting of angst om bepaalde details te moeten beschrijven aan de politie.

Toch is het belangrijk een klacht in te dienen, zelfs als het om onbekenden gaat!

Waarom ?

* Eerst en vooral voor jezelf: om de realiteit onder ogen te zien, weer recht te krabbelen en je niet in het isolement te laten dringen;
* Het is belangrijk dat de politie en andere bevoegde instanties de kans krijgen om het probleem van geweld of agressie omwille van seksuele geaardheid en genderidentiteit goed in te schatten. Als je hen niet op de hoogte brengt, kunnen ze niet weten wat er gaande is;
* Zo kunnen er maatregelen genomen worden om deze vorm van geweld te bestrijden en bijgevolg andere potentiële slachtoffers te beschermen.

Wat zegt de wet?

In België zijn een aantal antidiscriminatiewetten van kracht, die ook holebi’s en transgenders beschermen. Dankzij die wetten zijn slachtoffers beter beschermd tegen discriminatie op het vlak van tewerkstelling, de toegang tot goederen en diensten, enz.

Bovendien beschouwt de wet bepaalde gedragingen zoals aansporen tot haat, discriminatie of geweld tegen een groep of een persoon omwille van diens reële of vermeende seksuele geaardheid of genderidentiteit als een strafbaar feit.

Tot slot voorziet de wet ook verzwarende omstandigheden om daders van bepaalde misdaden of delicten (moord, verkrachting, pesten…) strenger te straffen indien één van de motieven van het misdrijf haat, minachting of vijandigheid tegen iemand omwille van diens seksuele geaardheid of genderidentiteit is. In dat geval spreekt men van « haatmisdrijf » of verwerpelijke beweegredenen.

Wat bedoelt men met discriminatie?

Wettelijk gezien spreekt men van discriminatie wanneer iemand  (omwille van zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit) minder gunstig behandeld wordt, werd of zou zijn dan iemand anders in een vergelijkbare situatie. Zo zou een werkgever bijvoorbeeld niet mogen weigeren om iemand aan te werven omwille van zijn of haar seksuele geaardheid.

Wat is een haatmisdrijf?

Haatmisdrijven zijn criminele daden die begaan zijn wegens een discriminerende drijfveer, waardoor ze verschillen van alle andere misdrijven. Men spreekt van een haatmisdrijf wanneer een van de redenen die de dader aanzet tot het misdrijf  een (reële of vermeende) eigenschap van het slachtoffer is, zoals bijvoorbeeld zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dat betekent dat iemand een misdrijf pleegt net omdat hij of zij denkt dat de persoon een holebi of transgender is. In dat geval spreekt men van verzwarende omstandigheden. De verzwarende omstandigheid bestaat erin dat het misdrijf gepleegd werd tegen een holebi omdat hij of zij een holebi is.  Enkel zware, strafbare feiten zoals moord, verkrachting, pesterijen…worden als haatmisdrijven erkend.

Haatmisdrijven verschillen van gewone misdrijven, niet alleen omwille van het motief van de dader, maar ook vanwege hun impact op het slachtoffer. Dit slachtoffer is eruit gepikt omdat hij of zij tot een of andere groep behoort, wat suggereert dat de leden van die groep onderling verwisselbaar zouden zijn. Slachtoffers van een haatmisdrijf worden dus uitgekozen op basis van het feit dat zij tot een bepaalde groep behoren eerder dan op basis van persoonlijke kenmerken. De boodschap is dus niet gericht aan het slachtoffer als individu maar aan de hele gemeenschap waartoe het behoort. Om deze redenen worden haatmisdrijven ook wel symbolische misdrijven genoemd. Men moet ook weten dat agressie die gebaseerd is op homofobie of transfobie altijd beschouwd wordt als een haatmisdrijf.

Vormen van homofobie

* Verbale homofobie: beledigingen, spot, stigmatiserend en kwetsend woordgebruik ten opzichte van homoseksualiteit en homoseksuelen
* Persoonlijke homofobie: homosexuelen worden beschouwd als abnormaal, vreemd of ziek. Gevoelens van angst, beledigingen, vermijdingsgedrag, verbaal en zelfs fysiek geweld
* Institutionele homofobie: instellingen, wetten en regels die homoseksuelen discrimineren
* Sociale en culturele homofobie: sociale en culturele normen die heteroseksualiteit bevoordelen ten opzichte van homoseksualiteit
* Autohomofobie: angst voor verdrongen homoseksuele gevoelens en voor sociale normen door homoseksuelen zelf

Wat te doen als slachtoffer?

Werd je net het slachtoffer van geweld of agressie? Of gebeurde dat een tijdje geleden en wist je niet wat doen? Hieronder staan de stappen die je best kan volgen wanneer je te maken krijgt met homofobe, lesbofobe of transfobe agressie of geweld.

Eerste stap: contacteer de politie

Als slachtoffer of getuige van een agressie (fysiek, psychologisch, verbaal, seksueel geweld) is de politie meestal de eerste dienst waarmee je contact moet opnemen, zelfs als je de identiteit van je aanvaller niet kent. Een ambtenaar van de politie registreert je klacht en stelt een proces-verbaal op. Het is belangrijk dat je aan de ambtenaar van de politie die je klacht behandelt het formulier “verklaring voor benadeelde persoon” en een kopie van je verklaring (proces-verbaal van het verhoor) vraagt. Het formulier “verklaring van benadeelde persoon”, dat ingediend moet worden bij het secretariaat van het Parket, verplicht het Parket ertoe je op de hoogte te brengen van de uiteindelijke beslissing, en dat zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Let er ook op dat er goed genoteerd wordt in het proces-verbaal dat je meent het slachtoffer te zijn geworden van agressie omwille van je seksuele geaardheid of je genderidentiteit. Het is heel belangrijk dat je aan de politieagent durft te zeggen dat je aangevallen werd omwille van je seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Je hebt er baat bij zo snel mogelijk klacht in te dienen op het politiecommissariaat in je buurt of in de omgeving van de plaats waar de feiten zich afspeelden, zodat de politie over de precieze informatie beschikt over onder andere het tijdstip, de plaats, de beschrijving van de verdachte en over eventuele schade die je leed. Als je niet meteen klacht durft in te dienen, kun je dat later schriftelijk doen en je klacht naar de politie sturen. In die brief moet je een nauwkeurige beschrijving geven van de feiten, inclusief de plaats, de datum, het uur, de context, de aanwezigheid van getuigen en indien mogelijk de identiteit van de vermoedelijke dader(s).

Vergeet niet dat je je klacht kunt indienen in om het even welk politiecommissariaat in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Je kunt ook rechtstreeks klacht indienen bij het Parket.

Het Bureau Politionele Slachtofferhulp

Als je psychologische bijstand of juridisch en sociaal advies nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Bureau Politionele Slachtofferhulp van je politiezone, ook als je besloot geen klacht in te dienen bij de politie. De dienst zal je zeker opvangen als je dat vraagt, ongeacht de inbreuk die gepleegd werd.

Je huisarts

Als je lichamelijke letsels hebt, is het heel belangrijk dat je contact opneemt met je huisarts die je verwondingen officieel vaststelt (voor je klacht). Als je verkracht werd of het slachtoffer werd van seksuele agressie zal je arts je ook inlichten over spoedbehandelingen met PEP-pillen (Post Exposure Prophylaxe) om een HIV-besmetting te voorkomen.

Tweede stap : vraag hulp aan bevoegde instanties

Bovenop je klacht bij de politie kun je federale instellingen die bevoegd zijn op het vlak van de bestrijding van homofobie, lesbofobie en transfobie contacteren. Zij kunnen je informeren over je rechten en je begeleiden bij de stappen die je moet zetten.

→  Als je het slachtoffer werd van agressie of discriminatie omwille van je seksuele geaardheid, kun je je richten tot het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding :

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding ontvangt en registreert meldingen, helpt slachtoffers van agressie en zorgt voor een persoonlijke behandeling van de dossiers in nauw overleg met het slachtoffer. Het Centrum kan ook gerechtelijke procedures opstarten. Op de website van het Centrum staat een formulier dat dient om melding te maken van gevallen van geweld of discriminatie. Het Centrum stelt ook statistieken op van de meldingen die te maken hebben met homo- en lesbofobie om de samenleving een beter beeld te geven van de realiteit die holebi’s beleven.

Adres : Koningsstraat 138, 1000 Brussel

Groene lijn : 0800/12.800 (gratis)

E-mail : epost@cntr.be

Website : http://www.diversiteit.be

Voor gespecialiseerde opvang, kan je ook terecht bij:

De Holebifoon

Bellen, mailen, chatten – anoniem en gratis.

Groen nummer: 0800/99.533 (gratis), op maandag en woensdag van 18.30 tot 21.30u. (behalve op feestdagen).

Chat: op maandag, woensdag en donderdag van 18.30 tot 21.30u. (behalve op feestdagen).

Mail: vragen@holebifoon.be

Website: http://www.holebifoon.be

→ Als je het slachtoffer werd van agressie of discriminatie op basis van je genderidenteit, kun je je wenden tot het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen :

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kan je doorverwijzen naar andere geschikte hulpdiensten of je vraag zelf behandelen als je het slachtoffer werd van agressie of discriminatie omdat je een transgender bent. Je kunt je vraag rechtstreeks indienen via de website van het Instituut.

Adres : Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel

Tel : 0800/12.800 (gratis)

E-mail : gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be

Website : http://igvm-iefh.belgium.be/

Derde stap : zoek hulp bij holebiverenigingen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er informatiepunten en verenigingen voor holebi’s en transgenders die je psychologische begeleiding kunnen geven en je zo goed mogelijk zullen doorverwijzen. Die verenigingen werken nauw samen met het Centrum en het Instituut.

→ Het Regenbooghuis vzw

Het Regenbooghuis groepeert een dertigtal Nederlandstalige en Franstalige holebi- en transgenderverenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een plek waar holebi’s, transgenders en hun vrienden informatie kunnen vinden. Ze worden er warm onthaald, kunnen er advies verkrijgen of kunnen er elkaar gewoon ontmoeten.

Adres : Kolenmarkt 42, 1000 Brussel

Tel : 02/503.59.90 – openingsuren : dinsdag tot vrijdag van 14.00 tot 18.00u

E-mail : info@rainbowhouse.be

Website : http://www.rainbowhouse.be

Praat jezelf geen schuldgevoel aan!

Als je het slachtoffer bent van geweld of van agressie, denk dan nooit dat het jouw schuld is of dat je “het zelf gezocht hebt”. Dit soort daden zijn niet goed te praten en wettelijk strafbaar. De politie is er om jou te helpen. Er bestaan instanties en verenigingen waar je terecht kan voor hulp en ondersteuning bij de stappen die je wil ondernemen.

Meer over deze campagne op www.hatecrime.be.

Dit bericht werd geplaatst in Holebi, Politiek en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Hatecrime.be: Brusselse campagne tegen homofoob geweld

  1. Pingback: Brussels Hoofdstedelijk Gewest met campagne tegen homofoob geweld op Belgian Pride | Lacquemant

  2. Pingback: Meer (meldingen van) homofobie in België | Lacquemant

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s